POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Mateusz Zmyj – Combat&Tactics, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych oraz w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z użytkownikiem, a także zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 3. Administrator zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach powołanej powyżej ustawy. Administrator gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.

Przekazywanie informacji

 1. Administrator zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Administrator udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie przedmiotowych informacji od Administrator.
 3. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe, mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 4. Wszelkie przypadki otrzymania niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres click4survive@war-sztat.pl.

Dane osobowe

 1. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

Warunki techniczne

 1. Administrator przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników.

Zmiany polityki prywatności

 1. Administrator zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.
 2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu.
 3. Korzystając z Serwisu po tej dacie użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.
 4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres click4survive@war-sztat.pl.